Kaedah Pemeriksaan Saham Syariah Oleh Bursa Malaysia

Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) meluluskan dan mengemas kini saham yang dikelaskan sebagai Sekuriti yang mematuhi Syariah, disenaraikan di Bursa Malaysia. 

Senarai yang dikemas kini setiap Mei dan November menyediakan rujukan pelaburan bagi dana amanah saham Islam, dana Takaful, syarikat / perkhidmatan broker saham Islam dan pelabur yang mencari pelaburan yang mematuhi Syariah. Senarai ini akan memenuhi beberapa objektif seperti berikut:

 • Memudahkan pelabur mencari pelaburan dalam saham patuh Syariah yang tersenarai di Bursa Malaysia.
 • Pemusatan keputusan Syariah secara domestik.
 • Meningkatkan pendedahan dan ketelusan.
 • Menggalakkan pembangunan Pasaran Modal Islam.
 • Menggalakkan pembangunan instrumen Islam.
Apakah metodologi yang digunakan untuk pemeriksaan?

SAC SC memaparkan saham tersenarai berdasarkan kaedah tertentu. Sebagai pemeriksaan awal, syarikat-syarikat yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip Syariah akan diklasifikasikan sebagai sekuriti yang mematuhi Syariah. 

Sebaliknya, syarikat akan dianggap sebagai tidak patuh Syariah jika mereka terlibat dalam aktiviti teras berikut

 • Perkhidmatan kewangan berdasarkan riba  (faedah)
 • Permainan dan perjudian
 • Pembuatan atau penjualan produk bukan halal  atau produk berkaitan
 • Insurans konvensional
 • Aktiviti hiburan yang tidak dibenarkan mengikut Syariah
 • Pembuatan atau penjualan produk berasaskan tembakau atau produk berkaitan
 • Pembrokeran saham atau perdagangan saham pada sekuriti tidak patuh Syariah, dan
 • Aktiviti lain yang dianggap tidak dibenarkan menurut Syariah

Bagi syarikat yang mempunyai aktiviti yang beroperasi dan tidak dibenarkan, MPS SC mengukur tahap sumbangan bercampur daripada aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan ke arah perolehan dan keuntungan sebelum cukai syarikat. MPS SC menggunakan tanda aras berdasarkan Ijtihad (pemikiran berdasarkan Syariah). Jika sumbangan aktiviti tidak dibenarkan melebihi tanda aras, sekuriti itu akan diklasifikasikan sebagai tidak patuh Syariah.

MPS SC seterusnya menilai pengurusan kewangan syarikat dengan menggunakan tanda aras nisbah kewangan. Penanda aras nisbah kewangan adalah bertujuan untuk mengukur unsur-unsur berasaskan riba dan riba dalam kedudukan kewangan syarikat.

Di samping itu, MPS SC juga mengambil kira aspek kualitatif yang melibatkan persepsi awam atau imej aktiviti syarikat dari perspektif pengajaran Islam

Sila klik di sini  untuk maklumat lanjut.

Berapa banyak sekuriti yang mematuhi Syariah?

Setakat 26 Mei 2017, 676 sekuriti dikelaskan sebagai mematuhi Syariah. Mereka mewakili 75% sekuriti yang tersenarai di Bursa Malaysia. Sila klik di sini  untuk senarai penuh sekuriti patuh Syariah, yang ditandai dengan “[S]”.