Ajid Cafe

Ajid Cafe
Jalan Hospital, Tanah Merah, 17500 Tanah Merah, Kelantan
https://maps.app.goo.gl/MFSFz3MnACASN3Sy7