Bagaimana Definisi Pencen Ilat Dibawah Skim Keilatan PERKESO ?

Skim Keilatan

Seseorang berinsurans dianggap sebagai menghidap keilatan apabila mengalami suatu keuzuran yang berkekalan samada tidak boleh diubati atau tidak mungkin sembuh serta tidak berupaya mencari nafkah dengan kerja yang berpadanan dengan kekuatan dan tenaganya, sekurang-kurangnya satu pertiga (1/3) daripada keupayaan pekerja yang normal.

Skim ini memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja dari keilatan atau kematian akibat dari sebarang sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

Faedah Di Bawah Skim Keilatan

  • Pencen Ilat
  • Bantuan llat
  • Elaun Layanan Sentiasa
  • Pencen Penakat
  • Faedah Pengurusan Mayat
  • Kemudahan Pemulihan Jasmani / Vokasional dan Dialisis
Sumber rujukan:

Portal Rasmi Web Perkeso

https://www.perkeso.gov.my/index.php/ms/perkhidmatan-kami/faedah/akta-keselamatan-sosial-pekerja-1969-akta-4/ski-keilatan