Koleksi Drama Terbaik -Kariah Cak Pong (2019) – Episode Penuh ; Shamsul Ghau Ghau, Razak Ahmad