Anda Ada Jual Rumah/Tanah/Saham? Perhatian, Anda Dikenakan Cukai !!

download (2)
Pengenalan Dan Asas Percukaian
PENGENALAN
Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (ACKHT 1976) telah diperkenalkan pada 07 November 1975 untuk menggantikan Akta Cukai Spekulasi Tanah 1974. Kedua-dua akta tersebut telah diperkenalkan untuk mengawal aktiviti spekulasi harta tanah yang telah mengakibatkan kenaikan harga harta tanah secara mendadak. Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) dikenakan atas keuntungan daripada pelupusan harta tanah di Malaysia dan juga saham Syarikat Harta Tanah (SHT). Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) adalah satu-satunya cukai atas keuntungan modal di Malaysia.

ASAS PERCUKAIAN
Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) adalah cukai yang dikenakan atas keuntungan daripada pelupusan harta tanah (rumah pangsa, rumah, kondominium, pangsapuri, ladang, tanah kosong dan lain-lain). Mulai 21 Oktober 1988, cukai ini telah diperluaskan kepada keuntungan daripada pelupusan saham dalam Syarikat Harta Tanah. Menerusi Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) 2007 [P.U. (A) 146/2007] Menteri Kewangan telah mengecualikan mana-mana orang daripada semua peruntukan Akta CKHT 1976 (ACKHT ) bagi pelupusan aset selepas 31 Mac 2007. Perintah pengecualian tersebut telah dibatalkan mulai 01 Januari 2010 melalui Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) 2009 (No.2) [P.U. (A) 486/2009]. Ini bermakna pelupusan aset-aset yang boleh dikenakan cukai mulai 01 April 2007 sehingga 31 Disember 2009 adalah dikecualikan daripada CKHT.

Garis Panduan CKHT


Kadar Cukai Keuntungan Harta Tanah

KADAR CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH
 • Kadar cukai keuntungan harta tanah mulai 1.1.2014
  Berkuat kuasa 01.01.2014 kadar cukai yang dikenakan adalah seperti berikut:-
TEMPOH PELUPUSAN PELUPUS
SYARIKAT

[Contoh: syarikat, koperasi, persatuan, pertubuhan, badan amanah & Hindu joint family]

(%)

SELAIN SYARIKAT DAN SELAIN INDIVIDU BUKAN WARGANEGARA & BUKAN PEMASTAUTIN TETAP

[Contoh: individu, harta pusaka & perkongsian]

(%)

INDIVIDU BUKAN WARGANEGARA & BUKAN PEMASTAUTIN TETAP

(%)

Dalam tempoh 3 tahun
30
30
30
Dalam tahun ke-4
20
20
30
Dalam tahun ke-5
15
15
30
Dalam tahun ke-6 dan seterusnya
5
0
5

 

 • Kadar cukai keuntungan harta tanah mulai 1.1.2010 sehingga 31.12.2013

Kadar-kadar CKHT untuk tempoh tersebut adalah seperti berikut:
A. Kadar untuk selain syarikat dan selain bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap

[ Bahagian 1 Jadual 5 ACKHT 1976]; dan Kadar untuk syarikat [Bahagian ll Jadual 5 ACKHT 1976]

Tempoh Pelupusan Kadar Cukai (%)

1.1.2010 – 31.12.2011

1.1.2012 – 31.12.2012

1.1.2013 – 31.12.2013

Dalam tempoh 2 tahun

30 (5)

30 (10)

30 (15)

Dalam tahun ke3

20 (5)

20 (5)

20 (10)

Dalam tahun ke4

15 (5)

15 (5)

15 (10)

Dalam tahun ke5

5 (5)

5 (5)

5 (10)

Dalam tahun ke6 atau seterusnya

5 (dikecuali)

5 (dikecuali)

5 (dikecuali)

B. Kadar untuk individu bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap [Bahagian lll Jadual 5 ACKHT 1976]

Tempoh Pelupusan Kadar Cukai (%)

1.1.2010 – 31.12.2011

1.1.2012 – 31.12.2012

1.1.2013 – 31.12.2013

Dalam tempoh 2 tahun

30 (5)

30 (10)

30 (15)

Dalam tahun ke3

30 (5)

30 (5)

30 (10)

Dalam tahun ke4

30 (5)

30 (5)

30 (10)

Dalam tahun ke5

30 (5)

30 (5)

30 (10)

Dalam tahun ke6 atau seterusnya

5 (dikecuali)

5 (dikecuali)

5 (dikecuali)

Nota : ( ) Kadar efektif mengikut Perintah-perintah Pengecualian yang berkenaan, iaitu:

1. Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) (No.2) 2009 [P.U. (A) 486] (berkuat kuasa 01.01.2010 – 31.12.2011)

a. Menteri mengecualikan mana-mana orang daripada pemakaian Jadual 5 ACKHT bagi pembayaran cukai atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai berkenaan dengan pelupusan apa-apa aset yang boleh dikenakan cukai pada atau selepas 1 Januari 2010 jika pelupusan itu dibuat selepas lima tahun dari tarikh pemerolehan aset yang boleh dikenakan cukai.

b. Jika pelupusan aset yang boleh dikenakan cukai dibuat dalam tempoh 5 tahun dari tarikh pemerolehan aset yang boleh dikenakan cukai, Menteri mengecualikan mana-mana orang daripada pemakaian Jadual 5 ACKHT bagi pembayaran cukai atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai berkenaan dengan pelupusan aset yang boleh dikenakan cukai itu pada atau selepas 1 Januari 2010 dengan syarat bahawa amaun keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu hendaklah ditentukan mengikut formula yang berikut:

A X C
B

A -ialah amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai ke atas orang itu mengikut kadar cukai yang berkenaan yang dikurangkan sebanyak amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu pada kadar lima peratus;
B -ialah amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu mengikut kadar cukai yang berkenaan;
C -ialah amaun keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu.

2. Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) 2011 [P.U.(A) 434] (berkuat kuasa 1.1.2012 – 31.12.2012)
a. Menteri boleh mengecualikan pemakaian Jadual 5 ACKHT bagi pembayaran cukai atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai berkenaan dengan pelupusan aset yang boleh dikenakan cukai, pada atau selepas 1.1.2012 dengan syarat amaun keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu ditentukan mengikut formula berikut:

A X C
B

iaitu;
i. pelupusan dibuat dalam tempoh dua tahun selepas tarikh pemerolehan aset yang boleh dikenakan cukai yang mana:

A – amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai terhadap orang itu mengikut kadar cukai yang berkenaan yang dikurangkan sebanyak amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu pada kadar 10%
B – amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu mengikut kadar cukai yang berkenaan
C – amaun keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu

ii. pelupusan dibuat dalam tahun ketiga, tahun keempat atau tahun kelima selepas tarikh pemerolehan aset yang boleh dikenakan cukai yang mana:

A -amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai terhadap orang itu mengikut kadar cukai yang berkenaan yang dikurangkan sebanyak amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu pada kadar 5%
B -amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu mengikut kadar cukai yang berkenaan
C -amaun keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu

b. Jika aset yang boleh dikenakan cukai dilupuskan dalam tahun keenam dan seterusnya selepas tarikh pemerolehan aset tersebut, pemakaian Jadual 5 ACKHT dikecualikan bagi pembayaran cukai atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai berkenaan pelupusan aset pada atau selepas 1.1.2012.

3. Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) 2012 [P.U.(A) 415] (berkuat kuasa 1.1.2013 – 31.12.2013)

a. Menteri memberi pengecualian daripada pemakaian Jadual 5 ACKHT bagi pembayaran cukai atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai berkenaan dengan pelupusan aset yang boleh dikenakan cukai pada atau selepas 1.1.2013 dengan syarat amaun keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu ditentukan mengikut formula berikut:

A X C
B

iaitu;
i. pelupusan dibuat dalam tempoh dua tahun selepas tarikh pemerolehan aset yang boleh dikenakan cukai yang mana:

A -amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai terhadap orang itu mengikut kadar cukai yang berkenaan yang dikurangkan sebanyak amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu pada kadar 15%
B -amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu mengikut kadar cukai yang berkenaan
C -amaun keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu

ii. pelupusan dibuat dalam tahun ketiga, tahun keempat atau tahun kelima selepas tarikh pemerolehan aset yang boleh dikenakan cukai yang mana:

A -amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai terhadap orang itu mengikut kadar cukai yang berkenaan yang dikurangkan sebanyak amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu pada kadar 10%
B -amaun cukai yang dikenakan atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu mengikut kadar cukai yang berkenaan
C -amaun keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu

b. Jika aset yang boleh dikenakan cukai dilupuskan dalam tahun keenam dan seterusnya selepas tarikh pemerolehan aset tersebut, pemakaian Jadual 5 ACKHT dikecualikan bagi pembayaran cukai atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai berkenaan pelupusan aset pada atau selepas 1.1.2013.

Walau bagaimanapun, perintah pengecualian ini telah dibatalkan mulai 1.1.2014 melalui Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) (Pembatalan) 2013 [P.U.(A) 369]
Format pengiraan :

RM
Harga Pelupusan
XXX
Tolak: Harga pemerolehan
XXX
Keuntungan yang boleh dikenakan cukai
XXX
Tolak: Pengecualian perenggan 2 Jadual 4 (untuk individu sahaja)
XXX
Tolak: Keuntungan yang dikecualikan mengikut –
– Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) (No.2) 2009 [P.U. (A) 486]
– Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) 2011 [P.U.(A) 434]
– Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) 2012 [P.U.(A) 415]
XXX
Keuntungan yang boleh dikenakan cukai (selepas pengecualian)
XXX

PENGECUALIAN

Antara pengecualian CKHT adalah seperti berikut:

a. Pengecualian Kediaman Persendirian

Individu warganegara atau pemastautin tetap boleh memohon pengecualian CKHT di bawah seksyen 8, ACKHT 1976 atas keuntungan yang diperoleh daripada pelupusan kediaman persendiriannya.
Kediaman persendirian adalah bangunan atau sebahagian daripada bangunan di Malaysia yang dimiliki oleh seseorang individu dan diduduki atau disahkan layak untuk diduduki sebagai tempat kediaman.

Syarat-syarat untuk layak mendapat/ memohon pengecualian:

i. Pemohon mestilah individu warganegara Malaysia atau pemastautin tetap Malaysia
ii. Aset yang dilupuskan mestilah kediaman persendirian.
iii. Pemilihan untuk pengecualian kediaman persendirian di bawah seksyen 8 mestilah dibuat secara bertulis. Pemilihan tersebut tidak boleh ditarik balik dan pengecualian tidak akan diberi untuk kediaman persendirian yang seterusnya.
Pemilihan tidak boleh dibuat sekiranya pengecualian telah diberikan kepada individu mengikut Akta Spekulasi Tanah 1974 berhubung dengan pelupusan kediaman persendiriannya.

b. Pengecualian di bawah perenggan 2 Jadual 4

Pengecualian di bawah perenggan ini hanya dinikmati oleh individu sahaja. Pengecualian sebanyak RM10,000 atau 10% daripada keuntungan yang boleh dikenakan cukai, yang mana lebih tinggi, adalah dibenarkan bagi pelupusan semua bahagian aset (di Malaysia) yang dimiliki oleh individu. Contohnya jika seseorang individu itu memiliki setengah bahagian tanah dan individu tersebut melupuskan kesemua setengah bahagian itu, maka pelupusan tersebut adalah pelupusan semua bahagian dan layak mendapat pengecualian ini.
Mulai 11.1.2013 pengecualian mengikut perenggan 2 Jadual 4 dibenarkan bagi setiap pelupusan oleh individu tanpa mengira sama ada sebahagian atau kesemua bahagian aset dilupuskan. Sekiranya hanya sebahagian aset dilupuskan, formula untuk menentukan jumlah pengecualian bagi bahagian tersebut adalah:

A X C
B

 

 

yang mana;
A- keluasan aset yang dilupuskan
B- jumlah keluasan keseluruhan aset
C- RM10,000 atau 10% daripada keuntungan boleh dicukai, yang mana lebih tinggi

Format pengiraan keuntungan yang boleh dikenakan cukai selepas pengecualian di bawah perenggan 2 Juadual 4 ACKHT 1976 adalah seperti berikut:

Harga pelupusan
XX
Tolak: Harga pemerolehan
XX

XX

Tolak: Pengecualian perenggan 2 Jadual 4
XX
Keuntungan yang boleh dikenakan cukai
XX

HARGA PELUPUSAN DIANGGAP BERSAMAAN DENGAN HARGA PEMEROLEHAN
Antara transaksi pindah milik aset yang mana harga pelupusan dianggap sama dengan harga pemerolehan adalah seperti berikut:

a. Penurunan (Devolution) Aset Simati
Penurunan (devolution) aset simati kepada wasi atau penerima sah yang dinyatakan dalam wasiat atau tak berwasiat, atau kepada pemegang amanah bagi amanah yang diwujudkan mengikut wasiat.

b. Pemindahan Antara Suami Isteri
Pindah milik aset antara suami dan isteri dengan suatu balasan.

c. Pemindahan Kepada Syarikat Terkawal
Pindah milik aset yang dipunyai oleh seorang individu, isterinya, individu bersama-sama dengan isterinya, atau dengan orang perseorangan yang mempunyai hubungan dengan individu itu atau isterinya;
kepada sebuah syarikat (sama ada bermastautin atau tidak di Malaysia) yang dikawal oleh individu itu atau oleh isterinya, atau oleh individu bersama-sama dengan isteri atau orang perseorangan yang mempunyai hubungan;
untuk balasan yang mengandungi semata-mata saham, atau balasan sebahagian besarnya saham (75%) dan bakinya bayaran wang

d. Hadiah Kepada Kerajaan
Hadiah yang dibuat kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, pihak berkuasa tempatan atau badan khairat yang dikecualikan daripada cukai pendapatan.

e. Pengambilan Wajib Mengikut Undang-Undang
Pelupusan sesuatu aset disebabkan oleh pemerolehan wajib berdasarkan mana-mana undang-undang.

f. Pemberian Tanpa Balasan
Pelupusan aset dengan cara pemberian dianggap sebagai pelupusan pada nilai pasaran aset itu. Walau bagaimanapun, sekiranya pemberian itu adalah antara:

• suami dan isteri,
• ibu/bapa dan anak,
• datuk/nenek dan cucu,

pemberi dianggap tidak menerima apa-apa keuntungan dan tidak menanggung sebarang kerugian. Penerima dianggap memperoleh aset tersebut pada kos pemerolehan yang dibayar oleh pemberi ditambah perbelanjaan dibenarkan yang dilakukan oleh pemberi.

AXCBHarga pelupusan
XX
Tolak: Harga pemerolehan
XX

XX

Tolak: Pengecualian perenggan 2 Jadual 4
XX
Keuntungan yang boleh dikenakan cukai
XX
AXC
B
Harga pelupusan
XX
Tolak: Harga pemerolehan
XX

XX

Tolak: Pengecualian perenggan 2 Jadual 4
XX
Keuntungan yang boleh dikenakan cukai
XX

PENENTUAN KEUNTUNGAN YANG BOLEH DIKENAKAN CUKAI ATAU KERUGIAN DIBENARKAN SERTA CUKAI YANG DIKENAKAN

photography of one us dollar banknotes
Photo by Burst on Pexels.com
Amaun atau nilai balasan dalam bentuk wang atau nilai wang untuk pelupusan aset berkenaan

XX

Tolak: Belanja dibenarkan;

– Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata atas aset, pada bila-bila masa selepas pemerolehannya oleh/ atau bagi pihak pelupus, untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara nilai aset itu.

 

 

X

– Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata dalam penubuhan, pemeliharaan atau mengekalkan atau mempertahankan hak milik atas aset itu selepas memperoleh aset itu

 

X

– Kos sampingan kepada pelupus yang membuat pelupusan itu – subsubperenggan 5(1)(c) Jadual 2  

XX

 

XX

Harga pelupusan
XX
Tolak:

Balasan dalam bentuk wang atau nilai wang yang dibayar oleh pemilik semasa memperoleh aset

XX

Campur: Kos sampingan pemerolehan
X
XX
Tolak:

– Pampasan yang diterima kerana kerosakan aset atau susut nilai aset

 

 

X

– Wang yang diterima di bawah polisi insurans kerana kerosakan aset atau susut nilai aset  

X

– Jumlah wang yang terlucut hak iaitu deposit yang diterima berhubung dengan mana-mana pindah milik yang dicadangkan.  

X

XX

Harga pemerolehan

XX

Keuntungan yang boleh dikenakan cukai

XX*

Cukai yang dikenakan : XX* @ kadar cukai yang berkaitan.
Amaun atau nilai balasan dalam bentuk wang atau nilai wang untuk pelupusan aset berkenaan

XX

Tolak: Belanja dibenarkan;

– Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata atas aset, pada bila-bila masa selepas pemerolehannya oleh/ atau bagi pihak pelupus, untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara nilai aset itu.

 

 

X

– Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata dalam penubuhan, pemeliharaan atau mengekalkan atau mempertahankan hak milik atas aset itu selepas memperoleh aset itu

 

X

– Kos sampingan kepada pelupus yang membuat pelupusan itu – subsubperenggan 5(1)(c) Jadual 2 

XX

 

XX

Harga pelupusan
XX
Tolak:

Balasan dalam bentuk wang atau nilai wang yang dibayar oleh pemilik semasa memperoleh aset

XX

Campur: Kos sampingan pemerolehan
X
XX
Tolak:

– Pampasan yang diterima kerana kerosakan aset atau susut nilai aset

 

 

X

– Wang yang diterima di bawah polisi insurans kerana kerosakan aset atau susut nilai aset 

X

– Jumlah wang yang terlucut hak iaitu deposit yang diterima berhubung dengan mana-mana pindah milik yang dicadangkan. 

X

XX

Harga pemerolehan

XX

Keuntungan yang boleh dikenakan cukai

XX*

Cukai yang dikenakan : XX* @ kadar cukai yang berkaitan.
Amaun atau nilai balasan dalam bentuk wang atau nilai wang untuk pelupusan aset berkenaan

XX

Tolak: Belanja dibenarkan;

– Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata atas aset, pada bila-bila masa selepas pemerolehannya oleh/ atau bagi pihak pelupus, untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara nilai aset itu.

 

 

X

– Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata dalam penubuhan, pemeliharaan atau mengekalkan atau mempertahankan hak milik atas aset itu selepas memperoleh aset itu

 

X

– Kos sampingan kepada pelupus yang membuat pelupusan itu – subsubperenggan 5(1)(c) Jadual 2 

XX

 

XX

Harga pelupusan
XX
Tolak:

Balasan dalam bentuk wang atau nilai wang yang dibayar oleh pemilik semasa memperoleh aset

XX

Campur: Kos sampingan pemerolehan
X
XX
Tolak:

– Pampasan yang diterima kerana kerosakan aset atau susut nilai aset

 

 

X

– Wang yang diterima di bawah polisi insurans kerana kerosakan aset atau susut nilai aset 

X

– Jumlah wang yang terlucut hak iaitu deposit yang diterima berhubung dengan mana-mana pindah milik yang dicadangkan. 

X

XX

Harga pemerolehan

XX

Keuntungan yang boleh dikenakan cukai

XX*

Cukai yang dikenakan : XX* @ kadar cukai yang berkaitan.

Prosedur Bayaran

TARIKH PELUPUSAN DAN TARIKH PEMEROLEHAN
Seseorang yang ingin melupuskan aset perlu mengenal pasti tarikh beliau memperoleh dan melupuskan aset berkenaan. Tarikh pemerolehan dan pelupusan secara langsung mempengaruhi kadar cukai yang digunakan.

1. Tarikh Pelupusan

a. Pada tarikh perjanjian, jika terdapat satu perjanjian secara bertulis; atau

b. Pada tarikh penyelesaian pelupusan aset, jika tidak terdapat perjanjian secara bertulis.

Tarikh penyelesaian pelupusan aset ialah:

i. pada tarikh aset dipindah milik oleh pelupus, atau

ii. tarikh di mana kesemua amaun atau nilai balasan (dalam bentuk wang tunai atau nilai wang) untuk pemindahan itu telah diterima oleh pelupus, yang mana terdahulu.

2. Tarikh Pemerolehan

Tarikh pemerolehan aset oleh pemerol eh dianggap berlaku pada waktu yang sama dengan tarikh pelupusan aset itu oleh pelupus kepada pemeroleh ituHARGA PEMEROLEHAN DAN HARGA PELUPUSAN

1. Harga PemerolehanPengiraan harga pemerolehan adalah seperti berikut:

Balasan dalam bentuk wang atau nilai wang yang dibayar
oleh pemilik semasa memperoleh aset

XX

Tolak: Belanja dibenarkan;

– Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata atas aset, pada bila-bila masa selepas pemerolehannya oleh/ atau bagi pihak pelupus, untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara nilai aset
itu.

 

 

X

-Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata dalam penubuhan, pemeliharaan atau mengekalkan atau mempertahankan hak milik atas aset itu selepas memperoleh aset itu

 

X

– Kos sampingan kepada pelupus yang membuat pelupusan itu – subsubperenggan  

X

 

XX

Harga pelupusan
XX

Nota :

a.Kos sampingan pemerolehan [subperenggan 4(1) Jadual 2]
Kos sampingan yang dicampurkan pada nilai / balasan pemerolehan adalah:

 • bayaran fi, komisen atau saraanyang dibayar untuk perkhidmatan profesional
  seseorang juru ukur, penilai, ejen dan penasihat undang-undang
 • kos pemindahan (termasuk duti setem)
 • kos pengiklanan untuk mendapatkan penjual

b.Pampasan yang diterima kerana kerosakan aset atau susut nilai aset [subsubperenggan 4(1)(a) Jadual 2]
Merupakan apa-apa jumlah wang yang diterima oleh pelupus sebagai pampasan kerana:

 • kerosakan atau bencana pada aset itu;
 • aset tersebut terbinasa atau terhapus; atau
 • untuk susut nilai atau risiko susut nilai aset tersebut.

c.Wang yang diterima di bawah polisi insurans [subsubperenggan 4(1)(b) Jadual 2

Merupakan apa-apa jumlah wang yang diterima di bawah sesuatu polisi insurans untuk
kerosakan , bencana , kehilangan,kebinasaan atau susut nilai pada aset itu.

d.Jumlah wang yang terlucut hak [subsubperenggan 4(1)(c) Jadual 2]
Merupakan apa-apa deposit yang dilucut hak kepada pelupus berhubung dengan pindah
milik yang dicadangkan (pelupusan terbatal).
e. Pampasan, wang polisi insurans atau deposit (terlucut hak) yang diterima antara tempoh
aset itu diperoleh dan dilupuskan, hendaklah ditolak daripada kos asal pemerolehan
f. Jika sesuatu aset diperoleh sebelum 1.1.1970, harga pemerolehan aset tersebut adalah
nilai pasarannya pada tarikh 1.1.1970. Sebarang perbelanjaan dan penerimaan yang
sepatutnya ditolak/dicampur dalam pengiraan cukai diabaikan sekiranya dilakukan
sebelum 1.1.1970. Dalam lain perkataan, perbelanjaan yang dilakukan mulai 1.1.1970
sahaja boleh dituntut dan pampasan, wang polisi insurans atau deposit (terlucut hak) yang
diterima mulai 1.1.1970 sahaja yang boleh ditolak daripada harga pemerolehan

2. Harga Pelupusan

Pengiraan harga pelupusan adalah seperti berikut:

Amaun atau nilai balasan dalam bentuk wang atau nilai wang
untuk pelupusan aset berkenaan

XX

Tolak: Belanja dibenarkan;

– Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata atas aset, pada bila-bila masa selepas pemerolehannya oleh/ atau bagi pihak pelupus, untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara nilai aset
itu.

 

 

X

– Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata dalam penubuhan, pemeliharaan atau mengekalkan atau mempertahankan hak milik atas aset itu selepas memperoleh aset itu

 

X

– Kos sampingan kepada pelupus yang membuat
pelupusan itu

X

XX

Harga pelupusan
XX

Nota :
a. Perbelanjaan untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara nilai aset [subsubperenggan 5(1)(a) Jadual 2

Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata atas asetyang dilupuskan, pada bila-bila masa selepas pemerolehannya oleh/ atau bagi pihak pelupus, untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara nilai aset itu, iaitu merupakan perbelanjaan yang dicerminkan oleh keadaan atau jenis aset tersebut pada masa dilupuskan. Contoh jenis-jenis perbelanjaan tersebut adalah kos kerja-kerja tambahan pada bangunan yang telah diperoleh dan kos bangunan yang dibina atas tanah kosong yang telah diperoleh.

b. Perbelanjaaan dalam penubuhan, pemeliharaan atau mengekalkan atau mempertahankan hak milik atas aset itu selepas memperoleh aset [subsubperenggan 5(1)(b) Jadual 2]

Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata dalam penubuhan, pemeliharaan atau mengekalkan atau mempertahankan hak milik atau hak atas aset itu selepas memperoleh aset.Contohnya adalah yuran guaman yang dibayar untuk mempertahankan hak milik atas aset yang telah diperoleh.
c. Kos sampingan untuk pelupusan –[subsubperenggan 5(1)(c) Jadual 2]

Kos sampingan untuk sesuatu pelupusan adalah:

 • bayaran fi, komisen atau saraan yang dibayar untuk perkhidmatan profesional
  seseorang juru ukur, penilai, ejen dan penasihat undang-undang;
 • bagi kes pelupusan, kos bagi iklan untuk mendapatkan pembeli dan kos yang
  dilakukan bagi membuat penilaian untuk menentukan
  harga pasaran.

d. Jika pelupus memperoleh aset yang dilupuskan itu sebelum 1.1.1970, perbelanjaan mengikut subsubperenggan 5(1)(a) dan (b) Jadual 2 yang berkaitan tempoh sebelum 1.1.1970 tidak diambil kira –subperenggan 5(2) Jadual 2.
PERBELANJAAN YANG TIDAK DIAMBIL KIRA

Sesuatu perbelanjaan yang boleh dibenarkan dalam pengiraan pendapatan larasan atau kerugian larasan bagi tujuan cukai pendapatan, tidak boleh diambil kira dalam menentukan harga pemerolehan atau harga pelupusan. Sekiranya perbelanjaan itu layak sebagai potongan berdasarkan ACP, perbelanjaan itu tidak boleh dibenarkan sebagai potongan untuk tujuan CKHT tanpa mengambil kira sama ada perbelanjaan tersebut dituntut atau tidak bawah ACP.


PEGANGAN DAN REMITAN WANG OLEH PEMEROLEH

Amaun yang perlu dipegang oleh pemeroleh adalah 3 % daripada harga balasan atau kesemua wang balasan, yang mana lebih rendah. Pemeroleh dikehendaki meremitkan amaun tersebut kepada K etua P engarah H asil D alam N egeri (KPHDN) dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pelupusan. Amaun wang yang diremitkan akan digunakan untuk membayar keseluruhan atau sebahagian cukai yang dikenakan atas pelupus. Dalam keadaan tertentu, KPHDN boleh melanjutkan tempoh masa bagi peremitan baya ran tersebut.

Jika pemeroleh gagal membayar amaun berkenaan, kenaikan 10% akan dikenakan. Amaun yang sepatutnya dibayar dan kenaikan tersebut adalah merupakan hutang pemeroleh kepada Kerajaan dan hendaklah dibayar kepada KPHDN. Walau bagaimanapun, KPHDN boleh menggunakan budi bicara untuk meremitkan amaun kenaikan dan membayar balik amaun berkenaan sekiranya telah dibayar


SAHAM DALAM SYARIKAT HARTA TANAH

Perenggan 34A Jadual 2 memperkenal satu konsep baru iaitu syarikat terkawal yang memegang harta tanah secara langsung atau tidak langsung sebagai aset utama dikenali sebagai syarikat harta tanah dan keuntungan daripada pelupusan saham dalam syarikat tersebut adalah tertakluk kepada CKHT.

Penentuan Syarikat Harta Tanah (SHT) SHT adalah suatu syarikat terkawal yang mana nilai tertentunya (NT) adalah tidak kurang 75% daripada jumlah aset ketara (JAK).

NT adalah:

a. Nilai pasaran harta tanah; atau

b. Harga pemerolehan saham dalam SHT; atau

c. Nilai pasaran harta tanah dan harga pemerolehan saham dalam SHT, jika syarikat memiliki kedua – duanya .

JAK adalah agregat:

a. Nilai tertentu harta tanah dan saham dalam SHT; dan

b. Nilai aset ketara yang lain seperti loji dan jentera, stok perdagangan, saham (selain daripada saham SHT), wang tunai, bank dan penghutang. Nilai aset – aset ketara yang lain ini boleh berdasarkan kepada nila i buku bagi maksud menentukan sama ada sebuah syarikat terkawal ialah SHT atau tidak.

Kerugian Daripada Pelupusan Saham Dalam SHT

Kerugian daripada pelupusan saham dalam SHT tidak boleh ditolak daripada keuntungan boleh dikenakan cukai daripada pelupusan saham dalam SHT dan juga harta tanah lain dalam tahun yang berkaitan. Kerugian tersebut juga tidak boleh dihantar ke hadapan untuk ditolak daripada keuntungan boleh dikenakan cukai dari pelupusan saham dalam SHT dan harta tanah lain dalam tahun – tahun berik utnya [peruntukan di bawah perenggan 33(d) Jadual 2 ACKHT 1976].

black laptop computer showing stock graph
Photo by Negative Space on Pexels.com

PROSEDUR UNTUK MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH

 Borang Nyata yang ditetapkan yang ditetapkan adalah seperti berikut: –

(a) Diisi oleh Pelupus

~ CKHT 1A – Pelupusan Harta Tanah

~ CKHT 1B – Pelupusan Syer Saham Harta Tanah (SHT)

(b) Diisi oleh Pemeroleh

~ CKHT 2A – Pemerolehan Harta Tanah/Syer Dalam SHT

Borang Nyata boleh didapati:

(a) dari cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) yang berhampiran; atau

(b) dimuat turun dan cetak dari portal rasmi LHDNM di alamat http://www.hasil.gov.my/ .Penggunaan borang PDF adalah dibenarkan; atau

(c) secara e – Filling yang boleh didapati dari https://e.hasil.gov.my/ dan dicetak; atau

(d) secara e – Lodgement yang boleh di dapati dari https://e.hasil.gov.my/ dan dihantar secara dalam talian.

Cara mengisi borang:

Nota panduan mengisi borang boleh diperolehi dan dimuat turun dari laman sesawang LHDNM di alamat http://www.hasil.gov.my/ .

Pengemukaan Borang Nyata

(a) Setiap pelupus dan pemeroleh dikehendaki mengisi Borang Nyata masing – masing dan mengemukakannya bersama – sama dokumen yang berkaitan ke cawangan LHDNM yang berhampiran.

(b) Walau bagaimanapun, untuk mempercepatkan pemprosesan borang tersebut, pelupus dan pemeroleh disaran untuk mengemukakan ke cawangan LHDNM di mana fail cukai pendapatan pelupus dikendalikan.

(c) Pelupus dan pemeroleh adalah dikecualikan daripada mengisi dan mengemukak an Borang Nyata pelupusan dan pemerolehan jika pelupusan aset tertakluk di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Contohnya rumah yang dibeli daripada pemaju perumahan. Pembeli dan pemaju tidak perlu mengemukakan Borang Nyata CKHT1A dan CKHT2A. Ini kerana rumah berkenaan merupakan stok perniagaan kepada pemaju perumahan yang tertakluk kepada cukai pendapatan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

TANGGUNGJAWAB PELUPUS

 Mengisi Borang CKHT 1A atau CKHT 1B dengan lengkap dan betul.

 Melampirkan salinan bukti pemerole han dan pelupusan.

(a) Bagi harta tanah – Perjanjian Jual Beli bersetem / KTN 14A bersetem/Memorandum Pindah Milik bersetem.

(b) Bagi saham dalam SHT – Perjanjian Jual Beli bersetem / Borang 32A Akta Syarikat 1965 (bersetem) / Borang 24 Akta Syarikat 1965 ( Penyata Peruntukan Saham).

 Melampirkan dokumen sokongan tuntutan perbelanjaan.

 Mengemukakan Borang CKHT 1A atau CKHT 1B dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas tarikh pelupusan aset atau syer dalam SHT.

 Mengisi borang Perakuan Pemilihan Pengecualian Cuka i untuk pelupusan kediaman persendirian di bawah Perenggan 9 Jadual 3 (Seksyen 8) ACKHT 1976 jika memilih untuk memohon pengecualian tersebut.

 Mengisi CKHT 3 (Notis Pemberitahuan Maklumat di bawah Seksyen 27 ACKHT 1976) sekiranya memilih supaya pemeroleh t idak m emegang simpan dan meremitkan 2% daripada jumlah wang balasan atau kesemua wang berkenaan yang mana lebih rendah kepada KPHDN dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas tarikh pelupusan aset bagi pelupusan yang tidak layak dikenakan cukai dalam keadaan berikut:

(a) Harta tanah / syer dalam syarikat harta tanah yang dilupuskan telah dimiliki lebih daripada lima (5) tahun; atau (b) Pelupus membuat permohonan pemilihan pengecualian cukai untuk pelupusan kediaman persendirian (bagi harta tanah yang dilupuskan) kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri di bawah perenggan 9 Jadual 3 (seksyen 8) Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976; atau

(c) Pelupusan aset mengakibatkan kerugian kerana harga pelupusan kurang daripada harga pemerolehan termasuk kes – kes rugi lelongan awam; atau

(d) Pelupusan aset yang dikecualikan cukai di bawah perintah pengecualian yang berkuat kuasa.

 Melampirkan CKHT 3 bersama – sama Borang CKHT 1A atau CKHT 1B dan mengemukakan ke LHDNM. CKHT 3 tidak akan diproses sekiranya gagal dikemukakan da lam tempoh enam puluh (60) hari selepas tarikh pelupusan.

 Memberikan salinan CKHT 3 kepada pemeroleh.

TANGGUNGJAWAB PEMEROLEH

 Mengisi Borang CKHT 2A dengan lengkap dan betul.

 Melampirkan salinan bukti pemerolehan – Perjanjian Jual Beli bersetem/KTN 14A bersetem/sijil syer atau Borang 24.

 Mengemukakan Borang CKHT 2A dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas tarikh pelupusan harta tanah atau syer dalam SHT.

 Melampirkan CKHT 3 bersama – sama Borang CKHT 2A sekiranya diperoleh daripada pelupus.

PENERIMAAN BORANG NYATA CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH

 Sekiranya Borang Nyata yang telah dilengkapkan dan diterima oleh LHDNM melebihi tempoh enam puluh (60) hari selepas tarikh pelupusan, penalti di bawah subseksyen 29(3) ACKHT 1976 akan dikenakan.

 Borang Nyata yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pelupus atau pemeroleh untuk dilengkapkan. Walau bagaimanapun LHDNM boleh terus membangkitkan taksiran di bawah seksyen 14(2) ACKHT 1976 jika Borang Nyata tidak lengkap diterima.

(a) Borang CKHT 1A atau CKHT 1B dianggap tidak lengkap jika:

(i) maklumat pada ruangan akuan tidak diisi.

(ii) bukti pemerolehan dan pelupusan harta tanah atau syer dalam SHT (contoh: salinan Perjanjian Jual Beli, KTN 14A atau Borang 32A bersetem) tidak dilampirkan.

(iii) dokumen sokongan bagi perbelanjaan yang dituntut tidak dilampirkan.

(iv) borang nyata tidak ditandatangani.

(b) Borang CKHT 2A yang dianggap tidak lengkap jika:

(i) maklumat pada ruangan akuan tidak diisi.

(ii) bukti pemerolehan harta tanah atau syer dalam SHT (contoh: salinan Perjanjian Jual Beli, KTN 14A atau Borang 32A bersetem) tidak dilampirkan.

(iii) borang nyata tidak ditandatangani.

 Borang Nyata yang lengkap akan diproses dan notis atau sijil perakuan seperti berikut akan dikeluarkan.

(i) Notis Taksiran (Borang K) bagi kes kena cukai.

(ii) Sijil Perakuan Penyelesaian (CKHT 5A) bagi kes tidak kena cukai.

KAEDAH PENGHANTARAN BORANG

 Secara Manual

(a) Borang Nyata boleh didapati di cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) yang berhampiran atau dimuat turun dan dicetak dari portal rasmi LHDNM. Penggunaan borang PDF adalah dibenarkan.

(b) Setiap pelupus dan pemeroleh dikehendaki mengisi Borang CKHT 1A dan CKHT 2A serta mengemukakan bersama – sama dokumen yang berkaitan ke cawangan LHDNM yang berha mpiran.

(c) Bagi mempercepatkan pemprosesan borang tersebut, pelupus dan pemeroleh disaran untuk mengemukakan ke cawangan LHDNM di mana fail cukai pendapatan pelupus dikendalikan.

(d) Pelupus dan pemeroleh adalah dikecualikan daripada mengisi dan mengemukakan Bo rang Nyata pelupusan dan pemerolehan jika pelupusan aset tertakluk di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

e – FILLING

(a) Borang ini boleh dimuat turun dan boleh dicapai melalui portal rasmi LHDNM untuk diisi secara e – Filling

(b) Untuk login perlu mempunyai sijil d igital dan prosedur permohonan untuk mendapatkan sijil digital adalah sama seperti penggunaan kemudahan e – Filing.

(c) Borang yang telah diisi dengan lengkap perlu dicetak untuk ditandatangani serta dikemukakan bersama – sama dokumen yang berkaitan ke Cawangan LHDNM yang berhampiran atau ke cawangan di mana fail cukai pendapatan pelupus dikendalikan.

e – LODGEMENT

(a) Syarat – syarat e – LODGEMENT adalah seperti berikut:

(i) Terpakai untuk kes yang mempunyai tarikh pelupusan mulai 1 Januari 2013 sahaja.

(ii) Hanya boleh diisi dan dihantar oleh pelupus dan pemeroleh individu yang mempunyai nombor cukai pendapatan sahaja.

(iii) Terhad kep ada Borang CKHT 1A, CKHT 2A dan CKHT 3 sahaja .

(iv) Terhad kepada pelupusan harta tanah sahaja. Bagi pelupusan yang melibatkan syer, perlu menggunakan kaedah pemfailan sedia ada. (v) Terhad kepada kes yang mempunyai satu tarikh pemerolehan sahaja. Jika terdapat kes yang mempunyai lebih dari satu tarikh pemerolehan, perlu menggunakan kaedah pemfailan sedia ada.

(vi) Terpakai untuk kes yang tidak melibatkan nilai pasaran dari Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH).

(vii) Tidak terpakai untuk pelupus yang membuat permoho nan pengecualian di bawah Seksyen 8 Akta CKHT 1976.

(viii) Peguam, pentadbir harta pusaka, nominee dan syarikat tidak boleh menggunakan kaedah e – Lodgement. (Perlu menggunakan kaedah pemfailan sedia ada).

(ix) Pelupus dan pemeroleh memerlukan sijil digital e – Filing unt uk menggunakan e – Lodgement.

(x) Sekiranya tiada sijil digital e – Filing, pelupus dan pemeroleh perlu memohon mengikut kaedah permohonan mendapatkan sijil digital e – Filing.

(b) Kaedah penggunaan sistem e – Lodgement.

(i) Borang CKHT 1A dan CKHT 2A secara e – lodgement boleh diperoleh di dalam portal rasmi LHDNM dengan menggunakan sijil digital. Pelupus dan pemeroleh perlu memasukkan pengenalan diri dan kata laluan yang telah didaftarkan semasa pendaftaran sijil digital e – Filing.

(ii) Maklumat dalam e – Lodgement perlu diisi de ngan lengkap dan seterusnya dikemukakan secara dalam talian mengikut langkah – langkah yang dinyatakan dalam panduan pengguna e – Lodgement yang boleh diperoleh melalui https://e.hasil.gov.my/

(iii) Pengesahan penerimaan borang serta maklumat borang yang telah dihantar secara e – Lodgement boleh dicetak atau disimpan.

(iv) Semakan semula pengesahan penerimaan borang serta maklumat borang yang telah dihantar secara e – Lodgement boleh dibuat melalui laman sesa wang https://e.hasil.gov.my/ oleh pelupus dan pemeroleh dengan memasukkan nombor pengenalan dan kata laluan.

PENALTI

 Penalti di bawah subseksyen 29(3) ACKHT 1976 boleh dikenakan sekiranya Borang CKHT 1A / CKHT 1B gagal dikemukakan dengan lengkap dalam tempoh 60 hari dari tarikh pelupusan aset atau dikemukakan selepas tarikh lanjutan masa yang dibenarkan atau gagal mengisytiharkan pelupusan aset yang boleh dikenakan cukai.

 Kadar penalti yang ditetapkan bergantung kepada tempoh masa yang diambil untuk mengemukakan borang nyata selepas tarikh yang ditetapkan. Kadar yang ditetapkan adalah seperti berikut:

~ Sehingga 12 bulan – 10%

~ Melebihi 12 bulan hingga 24 bulan – 15%

~ Melebihi 24 bulan hingga 36 bulan – 2 0%

~ Melebihi 36 bulan – 25%

 Jumlah penalti yang boleh dikenakan adalah tertakluk kepada minimum RM100 dan maksimum tidak melebihi 3 kali jumlah cukai yang dikenakan.

 Jika seseorang membuat suatu penyata yang tidak betul bagi sesuatu maklumat pelupusan aset maka, Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri boleh mengenakan penalti di bawah subseksyen 30(2) ACKHT 1976. Penalti yang boleh dikenakan adalah sama dengan amaun cukai yang terkurang lapor


BAYARAN CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH

A. Tanggungjawab Pemeroleh

 Pemeroleh perlu memegang dan meremitkan sebahagian nilai balasan seperti berikut :

Pemerolehan sebelum 1 April 2007

 • Memegang kesemua wang atau amaun tidak melebihi 5% daripada jumlah wang balasan yang mana lebih rendah.
 • Apabila menerima Notis Permintaan, kesemua atau sebahagian daripada wang yang dipegang hendaklah dibayar kepada KPHDN dalam tempoh yang ditetapkan.

Pemerolehan mulai 1 Januari 2010

 • Memegang dan meremitkan kesemua ba lasan wang atau 2% daripada jumlah nilai balasan (yang mana lebih rendah) kepada KPHDN dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas tarikh pelupusan aset.

Pemerolehan mulai 1 Januari 2015

 • Memegang dan meremitkan kesemua balasan wang atau 3% daripada jumlah nilai balasan (yang mana lebih rendah) kepada KPHDN dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas tarikh pelupusan aset.

 Sekiranya pemeroleh menerima CKHT 3 daripada pelupus dan mengemukakannya bersama – sama Borang CKHT 2A kepada KPHDN dalam tempoh enam pulu h (60) hari selepas tarikh pelupusan, maka pemeroleh diberi konsesi untuk tidak memegang wang seperti perenggan (b) dan (c) di atas.

Jika CKHT 3 tidak dikemukakan dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas tarikh pelupusan aset, amaun 2% atau 3% tersebut hendaklah dibayar kepada KPHDN. Bayaran hendaklah dilampirkan dengan slip bayaran (CKHT 502).

Kegagalan meremitkan amaun tersebut dalam tempoh yang ditetapkan boleh mengakibatkan kenaikan cukai 10% dikenakan atas pemeroleh

B. Tanggungjawab Pelupus

 Pelupus perlu mengisi borang CKHT 3 sekiranya pelupusan tidak dikenakan cukai dan pelupus ingin memilih untuk mendapatkan konsesi supaya pemeroleh tidak memegang dan meremitkan kesemua balasan wang atau 2% atau 3% daripada jumlah nilai balasan (yang mana lebih rendah) kepada KPHDN. Jika didapati maklumat yang dikemukakan dalam borang CKHT 3 adalah tidak benar, pelupus boleh diambil tindakan pendakwaan di bawah seksyen 30 ACKHT 1976 dan jika disabitkan suatu kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM5,000.

 Membayar cukai dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada tarikh Notis Taksiran tanpa mengira sama ada rayuan terhadap notis tersebut dibuat atau tidak. Bayaran hendaklah dilampirkan dengan slip bayaran (CKHT 501) yang dikeluarkan bersama – sama Notis Tak siran..

 Amaun yang dipegang dan diremit oleh pemeroleh di bawah seksyen 21B ACKHT 1976 merupakan sebahagian daripada bayaran cukai yang telah dibuat. Jika amaun remitan kurang daripada cukai yang dikenakan, pelupus perlu menjelaskan perbezaannya. Sebaliknya, jika amaun remitan melebihi cukai yang dikenakan, perbezaannya akan dibayar balik kepada pelupus.

PROSEDUR BAYARAN

 Bayaran oleh pemeroleh Bayaran boleh dibuat di kaunter bayaran LHDNM atau di cawangan – cawangan LHDNM melalui cek, kiriman wang dan draf bank berpalang atas nama Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri dan disertakan slip bayaran CKHT 502 .

 Bayaran oleh pelupus Pelupus boleh membuat bayaran seperti berikut :

 • Secara pos atau di kaunter bayaran LHDNM melalui cek, kiriman wang dan draf bank berpalang atas nama Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri dan disertakan slip bayaran CKHT 501; atau
 • Melalui e – Bayaran melalui FPX (Financial Process Exchange) di laman web LHDNM di alamat http://www.hasil.gov.my . 3 Bank yang menjadi ahli FPX adalah CIMB, PBB, MBB, RHB, BIMB dan Hong Leong Bank (sila rujuk laman web LHDNM untuk mengetahui maklumat terkini berkenaan bank); atau
 • Melalui bank Senarai bank serta perkhidmatan yang disediakan adalah seperti di Lampiran 1

Ringkasan tempat bayaran

TEMPAT BAYARAN :
PEMEROLEH
PELUPUS
Kaunter Bayaran LHDNM
Y
Y
Kaunter Bank Ejen
X
Y
e-Bayaran
X
Y
Cawangan LHDNM
Y
X
Slip Bayaran
CKHT 502
CKHT 501
Petunjuk:
Y = Ada kemudahan bayaran
X = Tiada kemudahan bayaran

Prosedur Bayaran Balik Cukai Keuntungan Harta Tanah

Bayaran balik boleh berlaku dalam keadaan berikut :

 Perjanjian Jual Beli dibatalkan;

 Pelupusan yang mendapat pengecualian cukai;

 Kes tidak kena cukai; atau

 Cukai terlebih bayar.

 Bayaran balik kepada pelupus boleh diproses apabila taksiran telah dibangkitkan dan akaun pelupus berbaki kredit (mempunyai amaun boleh dibayar balik).

LAMPIRAN 1 : CARTA PERKHIDMATAN PEMBAYARAN DI EJEN – EJEN LHDNM

chkt

Follow & Subscribe Newsletter


Berkaitan

Sumber: Portal Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri