Bagaimana Pengurusan Baitulmal Dilaksanakan ? (MAIK)

Baitulmal menurut bahasa berasal dari perkataan Arab dari dua kosakata iaitu Al-Bait dan Al-Mal di mana yang pertama bererti “rumah” dan kedua bererti “harta” atau ringkasnya rumah harta (Perbendaharaan). Menurut lisan al-Arab (rujukan asas Bahasa Arab) ia bermaksud “rumah yang menerima sesuatu harta dan menyimpannya untuk diagihkan.”

Pada hakikatnya Baitulmal merupakan satu bentuk institusi kewangan harta dalam Islam. Ia terdiri dari pelbagai sumber hasil seperti zakat, harta wakaf, cukai-cukai (kharaj) dan lain-lain sumber yang pengumpulan dan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Baitulmal dalam Islam mempunyai konsep penggunaan harta yang amat luas dan berteraskan 3 asas falsafah utama yang merangkumi 3 unsur penting iaitu:

 1. Konsep harta – ekonomi (Sumber)
 2. Konsep amanah – pentadbiran (Proses)
 3. Konsep keadilan sosial – penggunaan (Tujuan)

Pada awal penubuhan kerajaan Islam oleh Rasulullah s.a.w. istilah ‘Baitulmal’ tidak wujud secara formal disebabkan usaha pada peringkat ini lebih kepada menyampaikan risalah dakwah dan penyebaran Islam. Apalagi kerana harta yang diperolehi tidak sempat terkumpul lama kerana ianya terus diagihkan kepada mereka yang memerlukan tanpa tertangguh-tangguh lagi.

Logo_rasmi_maik

Bagaimanapun semasa pemerintahan Rasulullah s.a.w. di Madinah, beliau telah menukarkan corak pentadbirannya sesuai keadaan semasa dan di sinilah terbentuknya institusi kewangan secara tidak rasmi di mana masjid merupakan pusat pentadbiran yang menguruskan hal-ehwal ibadat dan kemasyarakatan.

Keadaan tersebut berterusan sehingga zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dan menjadi lebih meluas pada masa Saidina Umar ibn Al-Khattab apabila perluasan wilayah baru yang dikuasai banyak mendatangkan perubahan dan perlu diatasi dengan bijaksana, sehingga pada masa ini harta yang diperolehi telah digunakan untuk membayar gaji pekerja, membiayai perbelanjaan negara, pembangunan ekonomi dan sebagainya.

Pada masa ini sumber Baitulmal meliputi:

(1) KHARAJ –
Iaitu cukai dikenakan terhadap tanah yang dibuka oleh orang-orang Islam secara peperangan atau perdamaian yang tidak dibahagi kepada pejuang Islam tetapi dijadikan harta negara dengan pemiliknya yang asal.

(2) JIZYAH –
Iaitu cukai (diri) yang dikenakan terhadap non muslim (kafir zimmi) yang tinggal di negara Islam.

(3) USYUR –
Iaitu cukai yang dikenakan ke atas tanah yang dimiliki oleh orang kafir yang memeluk Islam tanpa melakukan peperangan dan juga tanah yang dimiliki oleh pejuang Islam yang diperolehi daripada rampasan perang yang dibahagikan oleh khalifah.

(4) WAKAF/WASIAT –
Iaitu penyerahan penggunaan harta secara manfaat untuk kebajikan umat Islam.

(5) HARTA/KAFARAT –
Iaitu dikenakan bagi seseorang yang melakukan kesalahan syara’ seperti melanggar sumpah, nazar, jima’ pada bulan Ramadhan dan melakukan zihar.

(6) HARTA ZAKAT –
Iaitu kadar yang tertentu dari harta yang tertentu yang wajib dibelanjakan kepada golongan-golongan yang tertentu dan ianya adalah salah satu daripada rukun Islam.

KONSEP

Pelaksanaan Baitulmal di Malaysia pada masa kini baik dari segi teori dan amalan telah disesuaikan dengan kehendak perlembagaan Malaysia di mana ianya terletak di bawah struktur kuasa perundangan negeri.

Ini jelas dari Jadual ke Sembilan Perlembagaan menyenaraikan hak kerajaan negeri termasuk hak penentuan hukum agama yang berkaitan dengan harta seperti zakat, wakaf,Baitulmal dan yang berkaitan dengan hal-ehwal agama di mana pada masa ini dan dalam konteksnya di negeri Kelantan adalah di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan Jadual ke sembilan Senarai 2 Senarai Negeri bahawa:

“Wakaf Islam dan ta’arif serta peraturan mengenai amanah khairat dan khairat ugama, perlantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dan khairat, yayasan amanah, khairat dan yayasan amanah yang dijalankan, kesemuanya sekali dalam negeri; adat istiadat melayu, zakat fitrah dan Baitulmal atau hasil ugama Islam yang seumpama….”

PERANAN

Baitulmal negeri Kelantan merupakan satu unit yang penting dalam Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan penyumbang hasil yang kedua kepada Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan selain zakat. Ia ditubuhkan seiring dengan penubuhan Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan pada tahun 1915 tetapi secara rasminya ditubuhkan di bawah Enakmen MAIK 1966.

Secara jelasnya Penubuhan Baitulmal sebagaimana yang terdapat dalam Seksyen 41 (1) Enakmen MAIK Bil. 4 /1994 menyebutkan:

“Suatu dana yang diberi nama Baitulmal adalah dengan ini ditubuhkan. Kumpulan wang itu hendaklah mengandungi semua wang dan hartabenda alih atau tak alih yang menurut Hukum Syarak atau peruntukan Enakmen ini atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya, diperolehi atau disumbangkan oleh mana-mana orang atau pihak kepada kumpulan wang itu”.

Selaras dengan fungsinya sebagai sebuah ‘perbendaharaan’, ianya ditubuhkan untuk menambahkan sumber kewangan dan meningkatkan taraf ekonomi umat Islam khususnya di Kelantan dengan cara:

 1. Menguruskan kutipan harta-harta wakaf dan harta umat Islam dari pelbagai sumber.
 2. Menambahkan pendapatan Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan melalui urusan penyewaan premis-premis dan pajakan tanah-tanah Baitulmal dan tanah-tanah wakaf.
 3. Berusaha mendapatkan sumber harta pusaka umat Islam yang ditetapkan syara’.
 4. Berusaha menjadi sebuah institusi kewangan yang berupaya membangun ekonomi serta menyajikan keadilan sosial dan kebajikan umat Islam.

 

majlis-agama-islam-kelantan

 

Bidang Kuasa

Bidang kuasa Baitulmal Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan adalah sebagaimana peruntukan Seksyen 42 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Bil. 1/1994 yang menyebut:

“Majlis hendaklah mempunyai kuasa memegang, mentadbir, menukar, memajak, menggadai, menjual, membuat pawahan melabur wang atau harta-harta Baitulmal alih atau tak alih, bagi maksud memaju dan mengembangkan pendapatan dari harta-harta itu”, meliputi :

 1. Kutipan sewa gudang (rumah-rumah kedai, Baitulmal/wakaf)
 2. Kutipan sewa atau pajak tanah (Baitulmal/Wakaf)
 3. Cucuran pusaka Baitulmal
 4. Harga/pampasan tanah
 5. Dalal (komisyen)Baitulmal
 6. Pelbagai hasil Baitulmal (seperti Luqatah, hibah dan “ interest” dari simpanan bank)
 7. Perolehan dari Pelaburan Baitulmal

Sesuai dengan seksyen yang berlainan antara zakat dan Baitulmal maka pihak Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah mengasingkan kedua-dua sumber penting ini kepada 2 akaun yang berlainan demi memudahkan proses pengagihan iaitu akaun Zakat dan akaun Baitulmal.

Sungguhpun demikian, ciri-ciri pengagihan kedua-dua sumber ini,tetap tidak berubah, di mana zakat diagihkan kepada lapan asnafnya yang khas manakala sumber Baitulmal kepada manfaat am umat Islam di mana prinsipnya tidak lari maslahah (kebajikan) dan ‘adalah (keadilan).

HARTA LUTQATAH

Pengertian luqatah adalah barang yang ditemui disuatu tempat yang bukan milik seorang. Misalnya, seorang muslim menjumpai akan suatu barang lalu ia khuatir tersia-sia barang itu, kemudian ia memungutnya. Contohnya emas, jam dan lain-lain.

HARTA LUQATAH YANG TIDAK DITUNTUT

Harta Luqatah yang tidak dituntut dalam tempoh 1 tahun akan melalui proses lelongan / tender / sebutharga dan dilupuskan.

Sesiapa yang ingin menyerahkan barang Luqatah bolehlah hadir ke Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan.

APAKAH SUMBANGAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN DENGAN DANA AWAM BAITULMAL?

 1. Bengkel Kemahiran
 2. Program Bersama Golongan Asnaf
 3. Program Usahawan MAIK
 4. Program Pembangunan dan Pengimarahan Masjid, Madrasah dan Surau
 5. Asrama Anak Yatim (Darul Aitam Putera dan Puteri)
 6. Bantuan Kecemasan
 7. Bantuan Kesihatan
 8. Bantuan Kebakaran

IMPAK


Adalah diharapkan program ini dapat..

 1. Menyedarkan tanggungjawab masyarakat betapa pentingnya Dana Awam Baitulmal untuk pembangunan ekonomi masyarakat.
 2. Membentuk jati diri dan tanggungjawab serta keprihatinan yang unggul dikalangan dermawan.
 3. Merancang, melaksana, menilai dan menambah baik tahap kehidupan sosio ekonomi masyarakat.
 4. Meletakkan konsep agama (sedekah) dalam diri untuk kesejahteraan golongan-golongan yang memerlukan bantuan.
 5. Memantapkan jaringan ukhuwah Islamiah diantara penderma dengan penerima (golongan asnaf).

HARAPAN DAN CABARAN

Sesungguhnya peranan dan tanggungjawab MAIK bukan sahaja terbatas kepada soal ibadah (agama) sahaja, tetapi ianya sudah jauh menjangkau ke hadapan. MAIK juga melalui baitulmal turut terlibat dalam pembangunan sosio ekonomi masyarakat.

Golongan asnaf dan mereka yang memerlukan bantuan mendapat perhatian yang serius dari MAIK dimanapelbagai bantuan telah disediakan oleh MAIK bagi mengatasi masalah ekonomi masyarakat. Pelbagai program telah diwujudkan bagi memberi motivasi dan membina jati diri mereka. Mereka perlu diisi dan diasak dengan kepelbagaian ilmu yang berdasarkan keagamaan dan juga ekonomi supaya setiap sumbangan yang diberikan dapat dijana dengan lebih sistematik.

Apapun kejayaan program ini adalah tanggungjawab semua pihak. Pihak MAIK hanya mampu merancang,
tetapi pelaksanaannya memerlukan komitmen dan kesungguhan dari semua pihak. Kesedaran untuk memberi sumbangan, derma, sedekah dan sokongan mestilah ikhlas dan tanpa melahirkan sebarang buruk sangka kepada mana-mana pihak atau individu.

Masyarakat dan sesiapa sahaja akan menilai sejauh mana keberkesanan program ini. Justeru itu, melalui Dana
Awam Baitulmal diharapkan mendapat sokongan dan dokongan yang berterusan daripada penderma-penderma.

KAEDAH PEMBAYARAN

1) Perbankan Internet
2) JomPay
3) Kaunter Baitulmal
4) Auto Debit

TUJUAN

Untuk mendapatkan sumbangan bagi memperkasakan Dana Baitulmal.

LATAR BELAKANG

 1. MAIK merupakan badan berkanun yang sentiasa mencari dana bagi membangun sosio ekonomi rakyat.
 2. Dibawah peruntukan 41(1) Enakmen MAIK Bil 4/1994 telah menyebut suatu dana yang diberi nama Baitulmal adalah dengan ini ditubuhkan.
 3. Baitulmal MAIK menyediakan prasarana pengurusan yang menyeluruh ke arah mencapai kejayaan duniawi dan ukhrawi. Dana Baitulmal ini sebagai pemudahcara kepada para dermawan yang mahu melabur saham akhirat demi memenuhi keperluan masyarakat.

OBJEKTIF DANA

 1. Untuk menyelaras harta-harta orang Islam dan menjadi sebagai peneraju kepada perkembangan ekonomi umat Islam.
 2. Untuk menjana pembangunan modal insan dan tidak terlalu diskriminasi kepada orang Islam sahaja. Seluruh rakyat dan termasuk orang bukan Islam layak menerima manfaat daripada baitulmal.
 3. Melaksanakan usaha-usaha menambahkan harta bagi kemajuan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

APAKAH DANA AWAM BAITULMAL

Dana awam adalah satu kumpulan wang akaun penerimaan melibatkan pelbagai masyarakat samada di dalam negeri Kelantan atau luar Kelantan atau mana-mana individu, badan korporat bagi tujuan pembangunan sosio-ekonomi di Kelantan khasnya dan di Malaysia amnya.

SIAPAKAN YANG BOLEH MEMBERI SUMBANGAN

Individu atau Syarikat yang berniat untuk menderma, menyumbang, bersedekah demi untuk kemaslahatan umum tanpa mengira agama, bangsa, jantina atau peringkat umur.

APAKAH FUNGSI DANA AWAM BAITULMAL

Disamping pengagihan dana zakat MAIK juga melalui dana awam baitulmal boleh juga melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

 1. Penggerak sosio ekonomi masyarakat.
 2. Motivasi kepada asnaf supaya keluar dari kepompong kemiskinan.
 3. Membantu usahawan kecil dengan menambah pindahan modal.
 4. Mengurangkan beban kos sara hidup asnaf.
 5. Membantu kerajaan dalam memperkasakan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
 6. Membantu kerajaan dalam meningkatkan kos sara hidup golongan asnaf.
 7. Membantu golongan bukan Islam.
MENGAPA SAYA PERLU MEMBERI SUMBANGAN DANA AWAM BAITULMAL?

Dalil/Sunnah :

“Bandingan (pahala) orang-orang yang me mbelanjakan harta mereka pada jalan Allah umpama sebiji be nih yan tumbuh me nerbitkan tujuh tangkai dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat seratus biji. Dan ingatlah Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dik ehe ndaki-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Me ngetahui”.

– (Surah Al-Baqarah : 261)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

UNIT BAITULMAL
Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
Kompleks Balai Islam, Lundang
Jalan Sultan Yahya Petra,
15200 Kota Bharu, Kelantan

 

Telefon : +609 7481512

 

Emel : baitulmal@e-maik.my

 

Waktu Berurusan :
Ahad hingga Rabu : 8.00 pagi – 5.00 petang
Khamis : 8.00 pagi – 3.30 petang
Jumaat & Sabtu : Cuti

Sumber:

 1. http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pengurusan-baitulmal