Undang-undang Buruh – Isu Bersalin di Tempat Kerja

Cuti Bersalin

Tempoh cuti bersalin yang dibenarkan di bawah Akta Kerja 1955 adalah sekurang-kurangnya 60 hari berturut-turut. Cuti bersalin mungkin tidak bermula lebih awal daripada 30 hari sebelum tarikh jangkaan.

Jika seseorang pegawai perubatan atau pengamal perubatan berdaftar (dilantik oleh majikan) memperakui bahawa pekerja yang hamil, akibat mengandung sepuluh bulan, tidak dapat melaksanakan tugas dengan memuaskan, dia mungkin dikehendaki untuk memulakan cuti bersalinnya pada bila-bila masa tempoh 14 hari sebelum tarikh bersalin.

Jika seseorang pekerja hamil menahan diri dari kerja untuk memulakan cuti bersalinnya pada tarikh yang lebih awal daripada 30 hari sebelum pantang, ia tidak dianggap sebagai cuti bersalin dan dia tidak layak mendapat sebarang elaun bersalin.

Seorang pekerja yang hanya berhak mendapatkan cuti bersalin tetapi bukan elaun bersalin boleh, dengan keizinan majikan, memulakan kerja pada bila-bila masa dalam tempoh yang layak (60 hari) jika dia telah disahkan oleh pengamal perubatan berdafatar boleh untuk meneruskan kerja-kerja

Apa-apa syarat dalam kontrak perkhidmatan di mana pekerja melepaskan atau disifatkan sebagai melepaskan mana-mana hak (dengan mengambil kira cuti bersalin atau elaun bersalin) adalah tidak sah.

Sumber: Seksyen 37 & 43 Akta Kerja 1955 (Akta 265)

Pendapatan

Akta Kerja 1995 mempunyai peruntukan mengenai elaun bersalin untuk tempoh sekurang-kurangnya 60 hari berturut-turut. Walaupun setiap pekerja wanita yang hamil berhak mendapat cuti bersalin, elaun bersalin mempunyai beberapa syarat seperti berikut:

i. pekerja mesti mempunyai kurang daripada lima kanak-kanak yang masih hidup, tanpa mengira umur mereka;

ii. pekerja mesti telah bekerja dengan majikan itu untuk satu tempoh sekurang-kurangnya 90 hari dalam masa 9 bulan sebelum bersalin dan mesti telah bekerja dengan majikan itu pada bila-bila dalam 4 bulan sebelum bersalin.

Selain daripada ini, terdapat juga syarat penting yang lain seperti seorang pekerja wanita mesti, dalam tempoh enam puluh hari sebelum dijangkakan bersalin, pekerja wanita hendaklah memberitahu majikannya itu tarikh bermulanya cuti bersalin. Jika dia telah memulakan cuti itu tanpa memberitahu majikannya, pembayaran elaun bersalin kepadanya boleh digantung sehingga notis itu diberikan kepada majikannya;

Kegagalan untuk memberikan apa-apa notis dalam tempoh yang dinyatakan tidak menjejaskan hak pekerja wanita untuk menerima apa-apa elaun bersalin jika telah didapati bahawa kegagalan itu disebabkan oleh kesilapan atau sebab lain yang munasabah.

Elaun bersalin adalah berdasarkan gaji bulanan jika pekerja itu bekerja pada kadar bulanan gaji. Jika tidak, seseorang pekerja berhak menerima kadar biasa gaji setiap hari dalam tempoh kelayakan elaun bersalin atau pada kadar yang ditetapkan oleh Menteri, yang mana lebih tinggi.

Jika seorang pekerja wanita, selepas memulakan cuti bersalinnya, meninggal dunia dalam tempoh yang layak (60 hari), majikan dikehendaki membayar elaun bersalin kepada penama atau wakil bermula dari hari permulaan cuti bersalin hingga ke hari berlakunya kematian.

Sumber: Seksyen 37-44A Akta Kerja 1955 (Akta 265); (Kadar minimum elaun bersalin) Peraturan Kerja 1976

Perkhidmatan Perubatan secara Percuma

Tiada peruntukan yang tertera di Akta Kerja 1955 berkenaan perkhidmatan perubatan secara percuma. Seksyen 40 ( 4 ) Akta 265 adalah kiasan untuk perkhidmatan perubatan percuma yang disediakan oleh majikan namun tiada seksyen boleh dikenal pasti dalam Akta Kerja yang ini perkhidmatan perubatan sebagai suatu kewajipan majikan . Oleh itu , ini ” perkhidmatan perubatan percuma” adalah  tidak wajib ke atas majikan .

Seksyen yang dirujuk memperuntukkan bahawa mana-mana pekerja wanita yang bersalin dan majikannya menyediakan rawatan perubatan percuma kepada pekerjanya dan secara berterusan (apabila dia hamil ) enggan atau gagal mengikuti rawatan perubatan secara percuma  yang dibayar oleh majikannya ( seperti yang disahkan perlu atau wajar untuk kehamilan atau kurungan oleh pengamal perubatan berdaftar), dia kehilangan elaun bersalin .

Sumber: Seksyen 40(4) Akta Kerja 1955(Akta 265)

Peraturan mengenai Bersalin dan Kerja

  • Kerja 1955 (Akta 265) / Employment Act 1955(Act 265)
  • (Kadar minimum elaun bersalin) Peraturan Kerja 1976 / Employment (Minimum rate of maternity allowance) Regulations 1976

 

 

 

 

 

Sumber rujukan:

  1. Gajimu.my – Isu Bersalin di Tempat Kerja