Undang-undang Buruh – Kerja dan Gaji

Gaji minimum

Perundangan berkenaan gaji minimum di Malaysia ialah Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 [Akta 732], Perintah Gaji Minimum 2012, Garis Panduan Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012, Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2012, Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2013, Perintah Gaji Minimum (Pindaan) (No.2) 2013, Perintah Gaji Minimum (Pindaan) (No. 3) 2013, Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Sabah 1950 [Bab. 67], Ordinan Buruh Sarawak [Bab. 76], Akta Perhubungan Perusahaan 1967 [Akta 177], Peraturan-peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa)2010,Kaedah-kaedah Buruh (Pekerja Separa Masa)(Sarawak) 2013, Kaedah-kaedah Buruh (Pekerja Separuh Masa) (Sabah) 2013 dan Kaedah-kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Perbelanjaan berhubung dengan Upah Minimum) 2014.

Selain daripada mempunyai banyak undang-undang mengenai gaji minimum di Malaysia, Malaysia mempunyai kadar gaji minimum  yang berbeza.Kadar  bulanan gaji minimum di Semenanjung Malaysia adalah berbeza dari Sabah, Sarawak dan Persekutuan Labuan. Ini adalah selaras dengan Perenggan 4 Perintah Gaji Minimum 2012.

Dasar gaji minimum Malaysia adalah ditetapkan oleh Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732). Di bawah akta ini, akan ditubuhkan satu badan ‘tripartite’ yang dikenali sebagai Majlis Perundingan Gaji Negara yang akan mengesyorkan kadar gaji minimum kepada Kerajaan dan selepas dipersetujui oleh Kerajaan, Menteri Sumber Manusia akan membuat Perintah Gaji Minimum.

Kriteria untuk menentukan gaji minimum dibahagikan kepada dua; asas dan pelarasan kriteria. kriteria asas termasuklah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) dan Gaji Penengahmanakala kriteria pelarasan termasuk perubahan dalam Indeks Harga Pengguna (CPI), Pertumbuhan Produktiviti  dan Kadar Pengangguran Real.

Jabatan Tenaga Kerja adalah bertanggungjawab untuk menguatkuasakan peruntukan undang-undang tersebut.

Penalti untuk ketidakpatuhan adalah seperti dalam jadual berikut:

KESALAHAN PENALTI
Kesalahan Pertama Denda tidak melebihi RM10,000 setiap pekerja. Mahkamah boleh memerintahkan majikan untuk membayar kepada setiap pekerjanya perbezaan di antara kadar gaji minimum dengan gaji pokok.
Penalti Am Denda tidak melebihi RM10,000 bagi setiap kesalahan jika tiada penalti diperuntukkan.
Penalti bagi Kesalahan Berterusan Denda harian tidak melebihi RM1,000 bagi kesalahan yang berterusan selepas sabitan.
Penalti bagi Kesalahan Berulang Denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun.

Aduan boleh dilaporkan ke Sekretariat Majlis Perundingan Gaji Negara Kementerian Sumber Manusia.

 

Sumber: Perenggan 4 Perintah Gaji Minimum 2012

Segala butiran berkenaan gaji minimum, perintah yang disebut di atas boleh dirujuk.

Gaji tetap

Seksyen 2 Akta Kerja 1955(Akta 265) telah mendefinisikan maksud gaji di mana secara dasarnya ia bermaksud upah pokok dan semua pembayaran lain dengan wang tunai yang perlu dibayar kepada pekerja bagi kerja yang dilakukan berkenaan dengan kontrak perkhidmatan. Selain daripada Seksyen 60 I Akta Kerja 1955, seksyen 2 Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 juga telah menyentuh tentang definisi gaji.

Akta Pekerjaan 1955 juga menyatakan beberapa peraturan dan undang-undang mengenai pembayaran gaji.Akta 265 telah menggariskan bahawa tempoh pembayaran gaji adalah tidak boleh melebihi satu bulan, walaupun jika kontrak pekerjaan tidak menyatakan tempoh tersebut, maka satu bulan adalah tempoh yang wajar.

Selain itu, akta ini juga menyentuh mengenai masa pembayaran gaji. Tiap-tiap majikan hendaklah membayar kepada setiap pekerjanya tidak lewat daripada hari ketujuh selepas hari terakhir mana-mana tempoh upah gaji, potongan kurang yang sah, yang diperolehi oleh pekerja itu semasa tempoh upah itu melainkan jika Ketua Pengarah berpuas hati bahawa bayaran dalam tempoh masa itu tidak semunasabahnya dapat dilaksanakan, dia boleh  melanjutkan masa pembayaran dengan bilangan hari yang difikirkannya patut.

Dari segi potongan daripada gaji, akta yang disebut itu hendaklah dirujuk. Peraturan am undang-undang adalah bahawa tidak ada potongan hendaklah dibuat oleh majikan daripada upah seseorang pekerja selain mengikut Akta ini.

Seksyen ini menyenaraikan syarat-syarat apabila majikan boleh membuat potongan gaji dan syarat-syarat tertentu potongan yang tidak boleh atau boleh dibuat kecuali dengan permintaan bertulis daripada pekerja atau Ketua Pengarah.Majikan dikehendaki untuk menyediakan slip gaji kepada setiap pekerja di mana slip itu akan meletakkan butiran gaji seperti yang tertulis di dalam Peraturan Kerja 1957.

Sumber: Seksyen 2, 18,19 Akta Kerja 1955(Akta 265)

Seksyen 2 Akta Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452)

Peraturan 9 Peraturan Kerja 1957.

Peraturan mengenai Kerja dan Gaji

  • Perintah Gaji Minimum 2012 / Minimum Wages Order 2012
  • Kerja 1955 (Akta 265) / Employment Act 1955(Act 265)
  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452) / Employees Provident Fund Act 1991 (Act 452)

 

 

 

 

 

 

 

Sumber rujukan:

  1. Gajimu.my – Kerja dan Gaji