Undang-undang Buruh – Keselamatan Sosial

Hak Pencen

Di bawah Akta Umur Persaraan Minimum 2012 yang telah mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2013, umur persaraan untuk pekerja sektor swasta ialah 60 tahun. Majikan yang bersarakan pekerjanya terlalu awal iaitu sebelum dia mencapai umur persaraan minimum , majikan tersebut boleh dikenakan denda tidak melebihi RM 10,000 .

Mereka yag bersara awal bagaimanapun tidak termasuk persaraan pilihan (di mana umur persaraan dipersetujui dalam kontrak perkhidmatan atau perjanjian kolektif) atau penamatan kontrak perkhidmatan bagi apa-apa sebab lain selain daripada umur.

Mana-mana umur persaraan dalam kontrak perkhidmatan atau perjanjian kolektif yang kurang daripada umur persaraan minimum sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta dianggap terbatal dan hendaklah digantikan dengan umur persaraan minimum sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta 753, iaitu, 60 tahun.

Faedah berkaitan persaraan atau pencen disediakan di bawah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang meliputi semua kakitangan dengan beberapa pengecualian tertentu.

Keahlian KWSP adalah wajib untuk semua pekerja sektor swasta serta pekerja sektor awam yang tidak berpencen. Jumlah caruman yang maksimum adalah 24% daripada gaji bulanan individu (caruman majikan: 13% dan caruman pekerja: 11%). Caruman majikan bergantung kepada umur pekerja dan gaji pekerja adalah antara 6% -13%. Sumbangan pekerja, bergantung kepada umur pekerja di antara 5.5% dan 11%.

Caruman KWSP boleh dikeluarkan dalam hal yang berikut : pada usia 55 tahun; dalam kes hilang upaya kekal ; dalam kes kematian ; apabila meninggalkan Malaysia selama-lamanya. Akaun KWSP dibahagikan kepada dua bahagian: Akaun 1 ( 70 % daripada caruman bulanan ) dan Akaun 2 ( 30 % daripada caruman bulanan ). Pengeluaran dari Akaun 1 adalah mustahil bagi persaraan, pada usia 55 tahun, di mana baki akaun adalah tertakluk pada syarat-syarat berikut : secara sekaligus ; sebagai bayaran berkala; sebagai gabungan sekaligus dan pembayaran berkala. Pengeluaran daripada Akaun 2 boleh berlaku apabila orang yang diinsuranskan telah mencapai umur 50 tahun, untuk membiayai pendidikan atau perbelanjaan perubatan bagi orang yang diinsuranskan atau kanak-kanak.

Sumber:Akta Umur Persaraan Minimum 2012(Akta 753) dan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991

Faedah Orang Tanggungan /Penakat

Faedah untuk orang tanggungan atau penakat disediakan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) melalui Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Pekerja yang berpendapatan RM 3,000 sebulan akan dilindungi dan ia adalah kekal sepanjang hayat bekerja mereka atau ia boleh dilakukan secara sukarela oleh pekerja tersebut jika wujudnya  perjanjian antara pekerja dan majikan.

Kadar sumbangan adalah 1.75% dan 0.5% daripada gaji bulanan pekerja untuk majikan dan pekerja. Faedah orang tanggungan atau penakat boleh dibayar kepada orang tanggungan yang layak jika seseorang berinsurans itu mati sebelum mencapai umur 60 tahun dan memenuhi syarat-syarat kelayakan bagi pencen penuh.

Orang yang mati itu disifatkan telah genap tempoh kelayakan penuh (dan dengan itu layak mendapat pencen penuh) jika dia mempunyai sekurang-kurangnya 24 bulan dari tarikh sumbangan dalam masa 40 bulan terakhir sebelum kematian atau mempunyai sumbangan sekurang-kurangnya dua pertiga (66.7%) daripada bulan sejak pertama kali diinsuranskan, dengan jumlah sekurang-kurangnya 24 bulan caruman.

Jika seseorang orang berinsurans yang sedang menerima pencen ilat, atau jika seseorang orang berinsurans yang belum mencapai umur 55 tahun tetapi telah genap bekerja sepanjang tempoh kelayakan atau tempoh kelayakan yang dikurangkan sebagaimana yang dinyatakan di bawah seksyen 17A, mati, maka pencen penakat mengikut kadar yang dinyatakan dalam Jadual Kelapan kenalah dibayar kepada balu atau duda dan setiap anak sehingga mereka berkahwin atau mencapat 21 tahun. 60 % daripada faedah harian penuh dibayar kepada balu dan 40% kepada anak-anak yang belum berkahwin di bawah 21 ( sehingga selesai ijazah sarjana , tiada had dalam kes kurang upaya). Jika tidak ada balu , duda atau anak-anak , 40% daripada faedah harian yang dibayar kepada ibu bapa ( kepada datuk dan nenek) dan 30 % kepada saudara-saudara yang belum berkahwin di bawah umur 21 tahun.

Sumber:Seksyen 20A Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969(Akta 4).

Faedah Ilat

Faedah ilat ini merujuk kepada situasi yang berlaku disebakan oleh sesuatu keadaan uzur tertentu yang berkekalan dan menyebabkan seseorang itu  tidak berupaya mengambil bahagian dalam apa-apa kegiatan yang mendatangkan keuntungan yang bermakna.

Jika seseorang ingin mendapatkan faedah ilat,  umurnya hendaklah tidak melebihi daripada 60 tahun dan memiliki sekurang-kurangnya 66.7% kerugian dalam mencari nafkah, mempunyai sekurang-kurangnya 24 bulan caruman dalam masa 40 bulan terakhir; atau mempunyai sumbangan sekurang-kurangnya 66.7% daripada bulan pertama diinsuranskan, dengan jumlah sekurang-kurangnya 24 bulan caruman.Bantuan ilat dibayar jika orang yang diinsuranskan tidak layak untuk pencen hilang upaya tetapi mempunyai sekurang-kurangnya 12 bulan caruman.

50% sehingga 65% daripada purata pendapatan bulanan orang yang diinsuranskan dalam tempoh 24 bulan sebelum kematian akan dibayar, bergantung kepada jumlah caruman.

Kadar pencen ilat adalah bagi seseorang berinsurans yang telah genap bekerja sepanjang tempoh kelayakan, pencen pokok bulanan sebanyak lima puluh peratus gaji bulanan puratanya, ditambah dengan peratus gaji bulanan purata bagi tiap-tiap dua belas caruman bulanan yang dibayar melebihi dua puluh empat bulan yang pertama ataupun bagi seseorang berinsurans yang telah genap bekerja sepanjang tempoh kelayakan yang dikurangkan di bawah subseksyen 17(3), pencen pokok bulanan sebanyak lima puluh peratus daripada gaji bulanan puratanya.

Terdapat juga peruntukan untuk elaun kehadiran berterusan ( pada kadar 40 % daripada pencen orang yang diinsuranskan dengan jumlah maksimum 500 ringgit sebulan) jika seseorang tidak berdaya dengan teruknya atau dia memerlukan kehadiran orang lain secara berterusan untuk melakukan kerja harian.

Sumber: 16-20 & 21 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969(Akta 4).

Peraturan berkenaan Keselamatan Sosial

  • Keselamatan Sosial Pekerja 1969(Akta 4) / Employees’ Social Security Act 1969 (Act 4)
  • Umur Persaraan Minimum 2012(Akta 753) / Minimum Retirement Age Act 2012
  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 / Employees Provident Fund (EPF) Act 1991

 

 

 

 

 

 

Sumber rujukan:

  1. Gajimu.my – Keselamatan Sosial