Undang-undang Buruh – Kesihatan dan Keselamatan di Tempat Kerja

Penjagaan Majikan

Peruntukan mengenai kesihatan dan keselamatan terletak di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA).Selaras dengan Akta ini, ia dalah kewajipan setiap majikan dan mereka yang bekerja sendiri untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semua pekerja ketika melakukan pekerjaan.

Kewajipan yang telah disebut di atas adalah termasuk penyediaan dan penyelenggaraan loji dan sistem kerja yang selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada kesihatan; pengurusan untuk menjamin keselamatan dan ketiadaan risiko terhadap kesihatan dalam penggunaan atau pengendalian, penyimpanan loji dan bahan; penyediaan maklumat, arahan dan penyeliaan; kewujudan cara yang selamat untuk akses masuk dan keluar; dan pengadaan dan penyenggaraan persekitaran kerja yang selamat dengan kemudahan yang mencukupi bagi kebajikan pekerja di tempat kerja.

Adalah menjadi kewajipan setiap majikan dan orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan (dan menyemak semula apabila perlu) polisi keselamatan dan kesihatan yang wujud dan dasar yang terlibat itu haruslah diwujudkan di dalam organisasi tersebut. Segala dasar dan apa-apa semakan di dalamnya dikehendaki untuk disampaikan oleh majikannya  kepada  semua perkerjanya.

Apabila perkara-perakara yang disebut telah dilanggar,maka pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Sumber: Seksyen 15-19 Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514).

Perlindungan Percuma

Terdapat beberapa peruntukan undang-undang berkaitan dengan perlindungan peribadi dan peralatan untuk perlindugan terhadap bahan-bahan berbahaya iaitu Akta Kilang dan Jentera 1967 , Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994(Akta 514) dan Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000.

Kelengkapan perlindungan diri (PPE) termasuk gogal, sarung tangan, sarung kaki, topi, dan losyen pelindung telah disentuh di bawah Akta Jentera 1967. Total kos  dan caj bagi penyediaan PPE tidak boleh dikenakan ke atas pekerja di mana Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 telah menyatakan bahawa Tiada majikan boleh melevi atau membenarkan untuk dilevi ke atas mana-mana pekerjanya apaapa caj berkenaan dengan apa-apa jua yang dilakukan atau diadakan menurut Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya.

Tanggungjawab pekerja adalah untuk memakai (atau menggunakan) PPE yang disediakan oleh majikan dalam mencegah risiko keselamatan dan kesihatan serta mematuhi arahan berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pekerja yang disediakan oleh majikan atau mana-mana orang lain di bawah Akta 514.

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000  mempertimbangkan peruntukan (PPE)kelengkapan pelindung diri yang diluluskan sebagai langkah kawalan (untuk mengawal bahan kimia berbahaya kepada kesihatan).

Sumber: Seksyen 24 Akta Kilang dan Jentera 1967, Seksyen 24 & 26 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994(Akta 514), Peraturan 15 (1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000

Latihan

Selaras dengan (Akta 514), ia adalah tugas am majikan untuk memberikan arahan dan latihan kepada pekerjanya.

Selaras dengan Akta Kilang dan Jentera 1967, Tiada seorang pun boleh diambil kerja pada mana-mana mesin atau dalam apa-apa proses, yang merupakan mesin atau proses yang boleh menyebabkan kecederaan badan, melainkan jika dia telah diberi arahan sepenuhnya tentang bahaya yang mungkin berbangkit berkaitan dengannya dan langkah-langkah untuk dipatuhi, dan telah menerima arahan yang mencukupi tentang kerja pada mesin atau proses itu; atau di bawah pengawasan yang mencukupi oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang mesin atau proses itu

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 juga mempunyai peruntukan berkaitan  latihan dan arahan untuk pekerja dan memerlukan majikan untuk menyediakan maklumat, arahan dan latihan yang perlu untuk membolehkan mereka tahu dan sedar akan risiko kepada kesihatan apabila berlakunya pendedahan sedemikian dan langkah pencegahan yang perlu diambil.

Majikan hendaklah mengkaji semula dan menjalankan program latihan- (a) sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun; (b) jika terdapat perubahan dalam maklumat tentang bahaya bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, amalan kerja selamat atau langkah-langkah kawalan; atau (c) setiap masa yang pekerja diberi tugas baru atau ditugaskan ke kawasan kerja baru di mana mereka terdedah atau mungkin terdedah kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.

Semua program latihan hendaklah didokumenkan dan disimpan untuk pemeriksaan oleh mana-mana pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Sumber:
Seksyen 26 Akta Kilang dan Jentera 1967 , Seksyen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994(Akta 514)  dan Peraturan 22 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan & Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000

Sistem Pemeriksaan Buruh

Tiada satu peruntukan undang-undang khas mengenai sistem pemeriksaan buruh di negara ini. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) membincagkan perkara -perkara seperti kuasa untuk masuk, memeriksa, meneliti, menyita dan lain-lain dan seksyen 43 adalah peruntukan lanjut berhubungan dengan pemeriksaan.

Bahagian-bahagian ini hanya terpakai untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sementara itu, Bahagian XIV Akta Kerja 1955 perbincangan mengenai pemeriksaan yang boleh dilakukan oleh Ketua Pengarah.

Sistem pemeriksaan buruh bergantung kepada kuasa dalam tangan pihak berkuasa yang telah diberikan oleh undang-undang bertulis. Merujuk kembali kepada undang-undang yang berkaitan, Akta 514 dan Akta Kerja 1955, kuasa pihak berkuasa adalah berbeza.

Pemeriksaan buruh dijalankan oleh orang yang berbeza iaitu pegawai kesihatan atau Ketua Pengarah dan kuasa yang mereka miliki untuk memeriksa adalah sedikit berbeza. Ketua Pengarah mempunyai kuasa untuk masuk tanpa notis terlebih dahulu pada bila-bila masa di mana-mana tempat pekerjaan di mana dia mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pekerja yang bekerja dan untuk memeriksa mana-mana bangunan yang diduduki atau digunakan bagi apa-apa maksud yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan membuat apa-apa siasatan yang difikirkannya perlu berhubungan dengan apa-apa perkara dalam Akta Kerja 1955.

Sebaliknya, pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan hendaklah pada bila-bila masa yang munasabah dan apabila dikemukakan perakuan pemberikuasaannya memasuki, memeriksa dan meneliti mana-mana tempat kerja selain daripada tempat yang digunakan semata-mata bagi maksud kediaman dengan syarat bahawa dia boleh memasuki tempat kediaman itu dengan kebenaran pemunyanya atau jika dia mempunyai sebab munasabah untuk mempercayai bahawa pelanggaran Akta 514.

Manakala, Ketua Pengarah boleh masuk tanpa memberi sebarang notis tetapi pegawai itu mempunyai tanggungjawab untuk menghasilkan sijil kebenaran masuk. Ini adalah berdasarkan seksyen 39 (1) Akta 514 dan Seksyen 65 Akta 265.

Peraturan mengenai Kesihatan dan Keselamatan

  • Kerja 1955 (Akta 265) / Employment Act 1955(Act 265)
  • Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) / Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514)
  • Kilang dan Jentera 1967 / Factories & Machinery Act 1967
  • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994(Akta 514), Peraturan 15 (1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 / Occupational Safety & Health (Use & Standards of Exposure of Chemical Hazardous to Health) Regulations 2000

 

 

 

 

 

Sumber rujukan:

  1. Gajimu.my – Kesihatan dan Keselamatan di Tempat Kerja