Bagaimana Pengertian Wakaf ?

BAHASA : Berhenti (وقف), Menahan (حبس), Menghalang (منع)

ISTILAH/SYARA&rsquo : Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fizikalnya, untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah S .W.T.

Wakaf am ertinya wakaf harta modal dan pendapatan yan kekal daripada mana-mana harta bagi maksud agama atau khairat yang diakui sah oleh Hukum Syarak dan termasuk juga harta harta yan diwakafkan itu sendiri.(Seksyen 2, Enakmen MAIK, Bil 4/1994)

Wakaf khas ertinya wakaf harta modal yang kekal daripada mana-mana harta bagi maksud agama atau khairat yang diakui oleh Hukum Syarak, termasuk harta-harta yang diwakafkan itu sendiri dan pendapatan daripada harta-harta itu itu diberi kepada orang–orang atau untuk tujuan yang ditetapkan dalam wakaf itu. (Seksyen 2, Enakmen MAIK, Bil 4/1994)

SEKSYEN 61 ENAKMEN MAIK 1994

Seksyen 61 Enakmen MAIK 1994 menyatakan bahawa:

“Walau apapun peruntukan yang berlawanan dengan mana-mana surat cara atau perisytiharaan, Majlis hendaklah menjadi pengawal tunggal kepada semua wakaf, sama ada wakaf am atau khas, semua nazar am dan semua amanah khairat untuk kepentingan Agama Islam dan orang-orang Islam, setakat mana harta itu terletak hak kepadanya atau yang terletak di dalam Negeri Kelantan”.

KATEGORI WAKAF

WAKAF AM : Wakaf yang manafaatnya umum, boleh digunakan untuk sebarang kegiatan keislaman

WAKAF KHAS : Wakaf yang manfaatnya dikhususkan kepada jihah/pihak tertentu seperti madrasah, musalla, rumah anak yatim, perkuburan dan lain-lain

WAKAF ZURRI : Wakaf yang memberi manfaat kepada keturunan wakif (kaum keluarga) sehinggalah anak cucu turun temurun.

RUKUN WAKAF

WAQIF : iaitu orang yang mewakafkan (pewakaf)

MAUKUF ALAIH : iaitu pihak yang menerima wakaf (penerima wakaf)

MAUKUF : iaitu harta/benda yang diwakafkan (harta yang diwakafkan)

SIGHAH : iaitu ijab dan qabul. Ia boleh dilakukan samada secara lisan, tulisan ataupun syarat yang jelas mengenai wakaf (akad wakaf)

PREMIS WAKAF

  1. Kompleks Islam Jubli Perak Sultan Ismail Petra (KIJP)
  2. Premis Kediaman Pintu Geng, Kota Bharu
  3. Sekolah Menengah Agama Tengku Amalin A’ishah Putri,Kota Bharu
  4. Bangunan Perniagaan Di Jalan Che Su, Kota Bharu
  5. Bangunan Bazar Wakaf Rakyat Kampung Geting, Tumpat
  6. Bangunan Perniagaan Wakaf, Wakaf Siku, Kota Bharu
  7. Bangunan Perniagaan Jalan Dato Lundang, Kota Bharu
  8. Bangunan Perniagaan Wakaf Zurri, jalan Kelochor, Kota Bharu

 

Sumber : MAIK