Bagaimana Pengertian Aliran Tunai ?

Aliran tunai adalah pergerakan tunai ke dalam atau keluar suatu perniagaan, projek, atau produk kewangan. (Perhatikan bahawa tunai “tunai” digunakan di dalam satu istilah yang lebih luas, yang mana ia termasuk deposit bank.) Ia biasanya diukur semasa satu tempoh masa yang ditentukan. Pengukuran aliran tunai boleh digunakan untuk mengira parameter lain yang memberikan maklumat mengenai suatu nilai dan keadaan sebuah syarikat.

Aliran tunai boleh e.g. boleh digunakan untuk mengira parameter-parameter:

untuk mengukur kadar pulangan atau nilai sebuah projek. Tempoh aliran tunai masuk dan keluar projek-projek digunakan sebagai input-input di dalam model kewangan seperti kadar pulangan dalaman dan nilai kini bersih.

untuk menilai masalah-masalah dengan satu kecairan perniagaan. Being profitable does not necessarily mean being liquid. Satu syarikat boleh gagal disebabkan oleh kekurangan tunai walaupun semasa di dalam keuntungan.

sebagai satu pengukuran alternatif bagi suatu keuntungan perniagaan apabila ia dipercayai bahawa konsep-konsep Perakaunan terakru tidak mewakili realiti-realiti ekonomi. Sebagai contoh, satu syarikat mungkin nampak untung tetapi menjana sedikit operasi tunai company may be notionally profitable but generating little operational cash (kerana ia mungkin kes untuk satu syarikat yang menukar produk-produk daripada menjualnya secara tunai). Di dalam kes tersebut, syarikat itu mungkin mendapat tambahan tunai dengan menerbitkan saham-saham dan menaikkan kewangan debit.

aliran tunai boleh digunakan untuk menilai ‘kualiti’ pendapatan yang dijana oleh perakaunan terakru. Apabila pendapatan bersih ini mengandungi item-item bukan tunai yang besar ia dianggap berkualiti rendah.

untuk menilai risiko-risiko di dalam satu produk kewangan, e.g. menemukan keperluan tunai, menilai risiko asal, keperluan melabur kembali, dan lain – lain.

 

Aliran tunai adalah satu istilah umum yang digunakan secara berbeza bergantung kepada konteks. Ia mungkin didefinisikan oleh pengguna untuk tujuan mereka sendiri. Ia boleh merujuk kepada aliran sebenar yang lalu atau unjuran aliran yang akan datang. Ia boleh merujuk kepada jumlah semua aliran atau satu subset aliran-aliran itu. Istilah subset termasuklah aliran tunai bersih,aliran tunai operasi dan aliran tunai percuma.